Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 19.7.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 20x | 17.07.2017

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 2/2017 - schvaľovací elaborát Stiahnuté: 13x | 17.07.2017

Preskúmanie zákonnosti postupu pri delegovaní zástupcov obce do rady školy - upozornenie prokurátora Stiahnuté: 15x | 17.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - komplexný návrh Stiahnuté: 5x | 20.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - schéma záväzných častí Stiahnuté: 1x | 20.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - záväzná časť Stiahnuté: 1x | 20.07.2017

Zasadnutie OZ 20.7.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 14x | 17.07.2017

Zasadnutie OZ 28.6.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 119x | 12.06.2017

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017/OcU Stiahnuté: 20x | 12.06.2017

K bodu č. 5 - príjem 2016 Stiahnuté: 13x | 12.06.2017

K bodu č. 5 - výdaj 2016 Stiahnuté: 12x | 12.06.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 Stiahnuté: 15x | 12.06.2017

Návrh - Dodatok č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 24/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 16x | 12.06.2017

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 31.3.2017-príjem Stiahnuté: 10x | 12.06.2017

Zápisnica OZ 28.6.2017 Stiahnuté: 41x | 07.07.2017

Uznesenie OZ 28.6.2017 Stiahnuté: 35x | 07.07.2017

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 31.3.2017-výdaj Stiahnuté: 16x | 12.06.2017

Záverečný účet Obce Šintava za rok 2016 Stiahnuté: 9x | 19.06.2017

K bodu č. 5 - príjem 2016 škola Stiahnuté: 11x | 20.06.2017

K bodu č. 5 - výdaj 2016 škola Stiahnuté: 10x | 20.06.2017

Stránka