Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 42x | 19.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 31x | 19.12.2016

Príloha č.1 k VZN č. 22011 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2011 Stiahnuté: 85x | 24.02.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 142007 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2007 Stiahnuté: 68x | 24.02.2016

VZN doplnok KO a DSO 2016 Stiahnuté: 115x | 21.12.2015

VZN miestne dane r. 2016 Stiahnuté: 138x | 21.12.2015

Stanovisko VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 117x | 06.12.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 89x | 02.10.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 76x | 02.10.2015

Návrh VZN 3/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 25/2009, v znení Dodatku č. 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 70x | 11.06.2015

VZN o pravidlách času predaja v obchode č.2/2015 Stiahnuté: 104x | 27.03.2015

VZN o chove držaní a chovaní psov č.1/2015 Stiahnuté: 74x | 27.03.2015

VZN č.15/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 1/2014 Stiahnuté: 67x | 02.12.2014

VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava Stiahnuté: 93x | 02.12.2014

VZN č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 89x | 19.12.2012

VZN č.11/2012 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 73x | 19.12.2012

VZN č.10/2012 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 68x | 19.12.2012

Návzrh dodatku č.3 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 73x | 04.09.2012

Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 79x | 22.06.2012

VZN č.5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 76x | 15.12.2011

Stránka