#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.1.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 26. januára 2015 Stiahnuté: 382x | 13.01.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 26.1.2015 Stiahnuté: 466x | 04.02.2015

Zasadnutie OZ 23.3.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 23. marca 2015 Stiahnuté: 368x | 11.03.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 23.3.2015 Stiahnuté: 419x | 27.03.2015

VZN o chove držaní a chovaní psov č.1/2015 Stiahnuté: 324x | 27.03.2015

VZN o pravidlách času predaja v obchode č.2/2015 Stiahnuté: 368x | 27.03.2015

Zasadnutie OZ 22.6.2015

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2014 Stiahnuté: 396x | 24.06.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 Stiahnuté: 396x | 08.06.2015

Návrh VZN 3/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 25/2009, v znení Dodatku č. 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 317x | 11.06.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 22. júna 2015 Stiahnuté: 379x | 11.06.2015

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 404x | 11.06.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 22.6.2015 Stiahnuté: 393x | 25.06.2015

Záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 283x | 11.06.2015

Zasadnutie OZ 21.9.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2015 Stiahnuté: 359x | 11.09.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 354x | 02.10.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 21.9.2015 Stiahnuté: 463x | 30.09.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 345x | 02.10.2015

Zasadnutie OZ 14.10.2015

Pozvánka na mimoriadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2015 Stiahnuté: 319x | 08.10.2015

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 13.10.2015 Stiahnuté: 455x | 22.10.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2015 Stiahnuté: 407x | 22.10.2015

Stránka