#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.9.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 333x | 06.10.2016

Zápisnica OZ 26.9.2016 Stiahnuté: 286x | 06.10.2016

Uznesenie OZ 26.9.2016 Stiahnuté: 233x | 06.10.2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016- príjem Stiahnuté: 167x | 09.09.2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016-výdaj Stiahnuté: 243x | 09.09.2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016/OcU Stiahnuté: 204x | 09.09.2016

Tvorba rezervného fondu na rok 2016 Stiahnuté: 213x | 09.09.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia Stiahnuté: 233x | 14.09.2016

Zasadnutie OZ 27.6.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 259x | 13.06.2016

Zápisnica OZ 27.6.2016 Stiahnuté: 342x | 04.07.2016

Uznesenie OZ 27.6.2016 Stiahnuté: 274x | 04.07.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 Stiahnuté: 274x | 13.06.2016

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015 Stiahnuté: 227x | 13.06.2016

Záverečný účet r. 2015 Stiahnuté: 207x | 13.06.2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 Stiahnuté: 246x | 13.06.2016

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 180x | 29.06.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 269x | 04.07.2016

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 230x | 14.06.2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 305x | 14.06.2016

Zasadnutie OZ 19.5.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 282x | 13.05.2016

Stránka