#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 23.9.2019

2019

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavný kontrolór obce Šintava 27.09.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2012 zo dňa 3.12.2012, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 25.09.2019

Dodatok č. 2 VZN 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni 25.09.2019

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 09.09.2019

K bodu č. 3 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šintava 06.09.2019

K bodu č. 4 Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2018 06.09.2019

K bodu č. 5 Návrh dodatku č. 2 VZN č. 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej jedálni 06.09.2019

K bodu č. 6 Návrh dodatku č. 1 k VZN 10/2012, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v mš 06.09.2019

K bodu č. 7 Delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 06.09.2019

K bodu č. 8 Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2019 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 06.09.2019

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 06.09.2019

K bodu č. 10 Podnety finančnej komisie 11.09.2019

K bodu č. 11 Rôzne došlé žiadosti 06.09.2019

Zasadnutie OZ 18.11.2019

2019

Pozvánka OZ 06.11.2019

Zápisnica OZ 18.11.2019 25.11.2019

Uznesenia OZ 18.11.2019 25.11.2019

K bodu č. 2), 2 b) Kontrola plnenia uznesenia a správa HK 31.10.2019

K bodu č. 3 Voľba hlavného kontrolóra obce Šintava 31.10.2019

K bodu č. 4 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 31.10.2019

zš čerpanie mš 31.10.2019

Stránka