#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 14.12.2020

2020

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 4-2020 Stiahnuté: 71x | 08.12.2020

K bodu č. 5d Kontrola čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava k 30.9.2020 - príjem Stiahnuté: 54x | 27.11.2020

K bodu č. 5d Kontrola čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava k 30.9.2020 - výdaj Stiahnuté: 54x | 27.11.2020

K bodu č. 5e Návrh rozpočtu obce Šintava na roky 2021-2023 - Príjem Stiahnuté: 53x | 27.11.2020

K bodu č. 5e Návrh rozpočtu obce Šintava na roky 2021-2023 - Výdaj Stiahnuté: 54x | 27.11.2020

K bodu č. 6 Stiahnuté: 42x | 01.12.2020

K bodu č. 6 Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šintava Stiahnuté: 50x | 27.11.2020

K bodu č. 7 Stiahnuté: 41x | 01.12.2020

K bodu č. 7 Návrh VZN č. 4/2020 zo dňa 14.12.2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 62x | 29.11.2020

K bodu č. 8 Stiahnuté: 63x | 01.12.2020

K bodu č. 8 Návrh VZN č. 5/2020 zo dňa 14.12.2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 53x | 29.11.2020

K bodu č. 9 Stiahnuté: 38x | 01.12.2020

K bodu č. 9 Návrh VZN č. 6/2020 zo dňa 14.12.2020 o úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 56x | 29.11.2020

K bodu č. 10 Návrh investícií na rok 2021 Stiahnuté: 72x | 08.12.2020

K bodu č. 11 Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021 Stiahnuté: 78x | 08.12.2020

K bodu č. 12 Správa o uskutočnených aktivitách v obci za rok 2020 Stiahnuté: 65x | 08.12.2020

K bodu č. 13 Vyplatenie finančných prostriedkov poslanca Stiahnuté: 65x | 08.12.2020

K bodu č. 14 Žiadosť Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Šintave o vyplatenie paušálnych odmien pre účinkujúcich členov ZPOZ za rok 2020 Stiahnuté: 59x | 02.12.2020

Predaj pozemku p. Mária Lanczová Stiahnuté: 67x | 14.12.2020

Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 43x | 10.12.2020

Stránka