#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 15.12.2022

K bodu 4 Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 3-2022 Stiahnuté: 21x | 30.11.2022

VZN 3-2022 zo dňa 15.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 4-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 12x | 16.12.2022

K bodu 5 Návrh Dodatku č. 4- 2022 VZN č. 18-2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni šk. jedálni Stiahnuté: 21x | 30.11.2022

K bodu 5 Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Dodatku č. 4-2022 Stiahnuté: 19x | 30.11.2022

Dodatok č. 4- 2022 VZN č. 18-2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni šk. jedálni Stiahnuté: 13x | 16.12.2022

K bodu 6-1 Doplnenie informácií v zmysle uznesenia č. 535 Stiahnuté: 30x | 30.11.2022

1 zmena rozpočtu školy 2022 na schválenie (po uprave FK) Stiahnuté: 10x | 14.12.2022

K bodu 6-2 Rozpočet 2023 ZŠ na schvalenie Stiahnuté: 30x | 30.11.2022

K bodu 6-2 Rozpočet 2023 MS_VSJ_SKD na schválenie Stiahnuté: 21x | 30.11.2022

K bodu 6-3 Rozpočet školy 2023 + príloha č. 1 k VZN obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šz v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava na schválenie Stiahnuté: 28x | 30.11.2022

K bodu 6-4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r. 2021-2022 Stiahnuté: 21x | 30.11.2022

K bodu 7-1 Rozpočtové opatrenie 3-2022 Stiahnuté: 38x | 30.11.2022

K bodu 7-2 Žiadosti organizácií o dotáciu z rozpočtu obce Šintava Stiahnuté: 30x | 30.11.2022

Rozpis dotácií - DOPLNENÉ o návrh finančnej komisie Stiahnuté: 25x | 07.12.2022

Rozpis dotácii z návrhu rozpočtu obce na rok 2022 finál Stiahnuté: 18x | 13.12.2022

K bodu 7-3 Žiadosť o refundáciu financií z projektu - Veslársky klub Šintava Stiahnuté: 27x | 30.11.2022

K bodu 7-4 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce 2023-2025 Stiahnuté: 14x | 09.12.2022

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce 2023-2025 final Stiahnuté: 10x | 15.12.2022

K bodu 7-5 Návrh rozpočtu obce Šintava - príjem 2023-2025 Stiahnuté: 23x | 30.11.2022

K bodu 7-5 Návrh rozpočtu obce - výdaj 2023 - 2025 Stiahnuté: 19x | 30.11.2022

Stránka