#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 8.2.2023

Pozvánka OZ 8.2.2023 Stiahnuté: 28x | 30.01.2023

Zápisnica OZ 8.2.2023 Stiahnuté: 15x | 13.02.2023

Uznesenie OZ 8.2.2023 Stiahnuté: 11x | 13.02.2023

Zasadnutie OZ 13.2.2023

Pozvánka OZ Stiahnuté: 50x | 27.01.2023

Zápisnica OZ 13.2.2023 Stiahnuté: 10x | 20.03.2023

Priloha k uzneseniu_č. 51 Stiahnuté: 8x | 23.02.2023

Dodatok č. 1 k zápisnici zo dňa 13.2.2023 Stiahnuté: 3x | 21.03.2023

Uznesenia OZ 13.2.2023 Stiahnuté: 8x | 25.03.2023

Prvá strana všetkých bodov programu Stiahnuté: 30x | 30.01.2023

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 26x | 27.01.2023

Správa z kontrolnej činnosti 2022 Stiahnuté: 18x | 06.02.2023

Správa z kontroly vyúčtovania dotácií 2022 Stiahnuté: 19x | 06.02.2023

Návrh VzN 1-2023 zo dňa 13.2.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 29x | 27.01.2023

Návrh VZN 2-2023 zo dňa 13.2.2023 ktorým sa mení VZN č. 6-2020 o úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 25x | 27.01.2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 1-2023 Stiahnuté: 27x | 27.01.2023

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu č. 2-2023 Stiahnuté: 19x | 27.01.2023

Návrh - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šintave Stiahnuté: 15x | 10.02.2023

Návrh na uznesenie bod 6) Stiahnuté: 11x | 10.02.2023

K bodu 7) Zverenie nehnuteľného majetku obce Šintava do správy Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka - návrh na uznesenie Stiahnuté: 17x | 07.02.2023

Bod 10) Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 zák. 3572004 Z.z Stiahnuté: 33x | 27.01.2023

Stránka