#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.1.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 26. januára 2015 Stiahnuté: 197x | 13.01.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 26.1.2015 Stiahnuté: 269x | 04.02.2015

Zasadnutie OZ 23.3.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 23. marca 2015 Stiahnuté: 181x | 11.03.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 23.3.2015 Stiahnuté: 212x | 27.03.2015

VZN o chove držaní a chovaní psov č.1/2015 Stiahnuté: 145x | 27.03.2015

VZN o pravidlách času predaja v obchode č.2/2015 Stiahnuté: 151x | 27.03.2015

Zasadnutie OZ 22.6.2015

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2014 Stiahnuté: 218x | 24.06.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 Stiahnuté: 195x | 08.06.2015

Návrh VZN 3/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 25/2009, v znení Dodatku č. 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 150x | 11.06.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 22. júna 2015 Stiahnuté: 200x | 11.06.2015

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 220x | 11.06.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 22.6.2015 Stiahnuté: 191x | 25.06.2015

Záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 138x | 11.06.2015

Zasadnutie OZ 21.9.2015

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2015 Stiahnuté: 185x | 11.09.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 167x | 02.10.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 21.9.2015 Stiahnuté: 256x | 30.09.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 152x | 02.10.2015

Zasadnutie OZ 14.10.2015

Pozvánka na mimoriadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2015 Stiahnuté: 154x | 08.10.2015

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 13.10.2015 Stiahnuté: 292x | 22.10.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2015 Stiahnuté: 217x | 22.10.2015

Stránka