Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám

Majetok Dátum prevodu Právny titul Kupujúci Cena v Eur

Pozemok k.ú. Šintava,

CKN  parc. č.4049/8, 52 m2

6.3.2020 Kúpna zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 936,-€

Pozemok k.ú. Šintava

CKN parc.č. 517/164,  45 m2 

 

10.3.2020 Kúpna zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxx 810,- €
Pozemok k.u. Šintava, CKN parc.č. 1161/11 334 m2, parc.č. 1158/5 36 m2, parc.č. 1161/12 43 m2, 7.4.2020 Nájomná zmluva nájomca: Hrachostav, s.r.o., 381, 92551 Šintava 247,80 €
CKN  parc.č. 517/168 120 m2 4.6.2020 Nájomná zmluva nájomca: Hrachostav, s.r.o., 381, 92551 Śintava 72,- €
Pozemok k.u. Šintava, CKN parc.č. 517/170, 12 m2 10.8.2020 Kúpna zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120,- €

Pozemok k.u. Šintava,

CKN parc.č. 517/71,  25m2

26.10.2022 Kúpna zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 450,- €