#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiuVšeobecné záväzné nariadenia

VZN

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Šintava č. 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 70x | 02.02.2018

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 117x | 23.03.2017

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 137x | 23.03.2017

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 220x | 19.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 140x | 19.12.2016

Príloha č.1 k VZN č. 22011 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2011 Stiahnuté: 178x | 24.02.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 142007 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2007 Stiahnuté: 174x | 24.02.2016

VZN doplnok KO a DSO 2016 Stiahnuté: 233x | 21.12.2015

VZN miestne dane r. 2016 Stiahnuté: 313x | 21.12.2015

Stanovisko VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 256x | 06.12.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 204x | 02.10.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 199x | 02.10.2015

Návrh VZN 3/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 25/2009, v znení Dodatku č. 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 168x | 11.06.2015

VZN o pravidlách času predaja v obchode č.2/2015 Stiahnuté: 217x | 27.03.2015

VZN o chove držaní a chovaní psov č.1/2015 Stiahnuté: 183x | 27.03.2015

VZN č.15/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 1/2014 Stiahnuté: 164x | 02.12.2014

VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava Stiahnuté: 187x | 02.12.2014

VZN č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 221x | 19.12.2012

VZN č.11/2012 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 178x | 19.12.2012

VZN č.10/2012 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 167x | 19.12.2012

Stránka