#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiuVšeobecné záväzné nariadenia

VZN

Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií ... Stiahnuté: 7x | 04.02.2019

Zmena VZN 16-2018 Stiahnuté: 9x | 05.02.2019

VZN č. 18/2018 zo dňa 30.8.2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Stiahnuté: 14x | 15.01.2019

VZN č. 15/2018 ktorým sa ruší VZN č. 7/2011 Stiahnuté: 51x | 28.06.2018

VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 59x | 28.06.2018

VZN č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava Stiahnuté: 68x | 28.06.2018

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Šintava č. 24/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 146x | 02.02.2018

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 177x | 23.03.2017

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 204x | 23.03.2017

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 350x | 19.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 183x | 19.12.2016

Príloha č.1 k VZN č. 22011 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2011 Stiahnuté: 232x | 24.02.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 142007 o podmienkach nájmu bytov - Zábezpeka 2007 Stiahnuté: 228x | 24.02.2016

VZN doplnok KO a DSO 2016 Stiahnuté: 324x | 21.12.2015

VZN miestne dane r. 2016 Stiahnuté: 404x | 21.12.2015

Stanovisko VZN 10.12.2015 Stiahnuté: 301x | 06.12.2015

Príloha č.1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 244x | 02.10.2015

VZN č.4/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 261x | 02.10.2015

Návrh VZN 3/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 25/2009, v znení Dodatku č. 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 240x | 11.06.2015

VZN o pravidlách času predaja v obchode č.2/2015 Stiahnuté: 282x | 27.03.2015

Stránka