#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Šintavský spravodaj

 

Vydáva: Obec Šintava, Šintava č. 244, 925 51 Šintava
IČO: 00306193, www.sintava.sk
 

Vychádza: dvakrát ročne (apríl, november)

Redakčná rada:


Predsedníčka: Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce  

Informácie z obecného úradu: Bc. Slávka Dobišová

Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:

Regionálne vydavateľstvo - ALENA JAŠŠOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56,  IČO 50410512

Príspevky posielajte na email: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov  v príspevkoch nemusia odrážať názor vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08,  ISSN 1338-8991. Počet výtlačkov 700 ks. Nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia.

Stránka