#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nový školský rok sa v Šintave znovu začne bez telocvične.

Typ: ostatné
Nový školský rok sa v Šintave znovu začne bez telocvične. Od roku 2004 máme v Šintave problém s havarijným stavom telocvične na škole. V súlade s Metodickým pokynom MŠ SR zo dňa 27.2.2004, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytnutie ...

Od roku 2004 máme v Šintave problém s havarijným stavom telocvične na škole.
V súlade s Metodickým pokynom MŠ SR zo dňa 27.2.2004, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytnutie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií v roku 2004 sme 8.11.2004 podali žiadosť na MŠ SR prostredníctvom KŠÚ Trnava na riešenie havarijnej situácie strechy telocvične ZŠ s MŠ Šintava. V tomto období stav havárie zodpovedal opísanému stavu na základe odborného posudku. Telocvičňu prevzala obec v havarijnom stave od štátu.

 

Telocvičňa slúžila okrem žiakom pri vyučovaní aj širokej verejnosti na športovanie. Svoje aktivity tu pravidelne vykonávali športovci z miestnych športových klubov. Chátrajúca strecha sa postupom času dostala do stavu, kedy je nebezpečné sa v telocvičniach zdržiavať.
Telocvičňa slúžila okrem žiakom pri vyučovaní aj širokej verejnosti na športovanie. Svoje aktivity tu pravidelne vykonávali športovci z miestnych športových klubov. Chátrajúca strecha sa postupom času dostala do stavu, kedy je nebezpečné sa v telocvičniach zdržiavať.
Začal sa kolotoč podávania žiadostí. V roku 2004, ani v roku 2005 nikto z kompetentných nereagoval na naše mnohé žiadosti, a tak sa stav neustále zhoršoval. V tomto období sme opätovne urgovali podanie žiadosti na KŠÚ Trnava.

V roku 2006 sme sa obrátili listami na vtedajších ministrov školstva SR (p. Fronca i p. Szighetiho) a na základe odpovede p. Ing. Bizoňovej – generálnej riaditeľky sekcie financovania rozpočtu Ministerstva školstva SR sme sa obrátili na KŠÚ Trnava o urgentné riešenie zhoršujúceho sa stavu, pričom sme zakázali vyučovanie v priestoroch telocvične. Tento zákaz trvá až do dnešného dňa, a preto už tretí školský rok musia naši žiaci a učitelia na hodinách telesnej výchovy využívať len areál školy. V prípade nepriaznivého počasia sa vyučovanie koná na chodbách školy.

Na základe rozpisu kapitálových výdavkov listom č. 2006/00220/11 nám KŠÚ Trnava dňa 18.5.2006 upravil kapitálové výdavky na rok 2006 o 1 300 tis. Sk - určených na haváriu strechy ZŠ s MŠ Šintava, napriek našej žiadosti 1 800 tis. Sk. Naša žiadosť o poskytnutie financií na odstránenie druhotných závad a ukončenie havárie vo výške 897 750 Sk bola presunutá v požiadavkách KŠÚ na MŠ SR ako dosiaľ nepodporená a trvá.

Následne sme vyhlásili výberové konanie na obstarávanie prác podľa zákona NR SR č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň sme návrhy dali posúdiť stavebnému špecialistovi – odbornému poradcovi Cechu strechárov Slovenska. Ten po posúdení návrhov skonštatoval, že ani jeden návrh nespĺňa kritéria riešenia havarijnej situácie strechy telocvične. Odporučil vykonať odborný prieskum – statický návrh.

V júli 2006  autorizovaný stavebný inžinier – odborník statiky stavieb posúdil technický stav strechy telocvične ZŠ s MŠ Šintava a skonštatoval: „Ide o objekt dvojloďovej telocvične v objekte ZŠ s MŠ Šintava. Jednotlivé priestory telocvične sú oddelené murivom, ide o dva samostatné priestory. Nosný systém je vytvorený z oceľových rámov zvarených do uzavretých profilov. Na týchto rámoch sú uložené plechy VSŽ a sú zaliate perlitbetónom. Zastrešenie je s malým sklonom strechy a medzi dvomi priestormi je medzistrešný žľab a na krajoch sú zaatikové žľaby. Zastrešenie objektu vykazuje porušenie dôsledkom pôsobenia hrdze na plechy VSŽ. V niektorých prípadoch sú plechy VSŽ porušené, krajné rebrá sú prelomené.“

Statik skonštatoval, že technický stav telocvične v ZŠ s MŠ Šintava je vo veľmi zlom technickom stave a v tomto stave ohrozuje statickú bezpečnosť, a je potrebné túto strechu bezpodmienečne zrekonštruovať v čo najkratšom čase nad objektom vytvoriť drevený krov s plechovou krytinou a s dostatočnou tepelnou izoláciou strechy pri rešpektovaní odborného posudku .

Listom sme dňa 24.7.2006 informovali ministra školstva SR prof. Mikolaja o havarijnom stave našej telocvične ako i o zmene riešenia uvedenej havárie a zároveň sme ho informovali o potrebe navýšenia finančných prostriedkov.

Následne v priebehu augusta a začiatkom septembra bol spracovaný projekt na opravu havarijného stavu strechy telocvične a priľahlých priestorov Ing. Ralbovským , ktorý posúdil stav riešenia uvedenej strechy a navrhol nové riešenie (kompletná sada projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavebnej časti a sprievodnej, súhrnnej a technickej správy).

V uvedenej dokumentácii nie je doložená projektová dokumentácia a rozpočet realizácie bleskozvodu na uvedenom objekte, tento je v štádiu spracovania . Predpokladané finančné náklady sú vo výške 65 000,- Sk.

Z toho dôvodu sme dňa 18.9.2006 požiadali MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu Trnava pod č. 277/06 o dofinancovanie havarijnej situácie.

Na MŠ SR evidujú našu žiadosť a pravidelne je odsúvaná, pričom sa stav neustále zhoršuje a telocvičňa je stále uzavretá.Neúspešne sme podali aj v roku 2006 žiadosti na MF SR a žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu vlády SR.

Kolotoč týchto žiadostí a podávania projektov sa stále krúti, len nevieme dokedy. Obec už investovala veľké finančné prostriedky na vypracovanie rôznych posudkov, projektov.

Na škole máme veľa športovo nadaných detí, ktoré sa i napriek takým nevyhovujúcim podmienkam pravidelne zúčastňujú športových súťaží na okresnej a krajskej úrovni, kde vzorne reprezentujú školu i obec. Chátrajúce telocvične oberajú školu o veľa možností jej využitia.

 

 

 

 


Vytvorené: 27. 8. 2008
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Mgr. Zuzana Endelová