Rozmarín - mužský spevokol

Vatra zvrchovanosti a druhý ročník prehliadky speváckych súborov 2019

V Galante pri príležitostí 27. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a druhého ročníka prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty zneli nádherné slovenské ľudové piesne skrášlené krojmi spevákov. Historickú udalosť, keď Slovenská národná rada 17. 7. 1992 prijala dokument, ktorým vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu, tým sa naplnilo tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť. Obyvatelia Galanty a jej okolia si túto udalosť pripomenuli 19. júla 2019 Vatrou zvrchovanosti už po 27-krát. Prehliadky speváckych súborov sa zúčastnilo 9 súborov, medzi nimi aj mužský spevokol Rozmarín zo Šintavy. Repertoár ich piesní nám približuje kultúru našich predkov, zachováva a odovzdáva naše krásne ľudové piesne ďalším generáciám. Na takýchto spoločných podujatiach chceme dať najavo obyvateľom regiónu, v ktorom žijeme, že je veľa Slovákov a Sloveniek, ktorí si vážia zásluhy hurbanovských dobrovoľníkov, bojovníkov z 1. svetovej či 2. svetovej vojny. Uvedomujeme si, ako ťažko vybojovali slobodu našej vlasti , ktorej sa nesmieme nikdy vzdať...                                                                                                                                                                      Jozef Holbík

 

Rozmarín - mužský spevokol

Desať rokov nás teší svojím spevom

     Členská schôdza záhradkárov, ktorá sa konala 6. apríla 2008, sa schyľovala ku koncu. Počas záverečného oduševneného spevu prítomných mužov vznikla myšlienka využiť potenciál amatérskych spevákov a založiť v obci spevokol. Iniciatíva vyšla od pani Ľudmily Hercegovej, ktorá zapálila iskru aj v nás. Práve ona sa stala vedúcou 17 členného mužského spevokolu. Kolektív viedla do roku 2016, kedy musela z rodinných dôvodov spevokol opustiť. Pre Rozmarín urobila veľa a za to jej patrí  naša vďaka a uznanie.

     Rozmarín za 10 rokov činnosti sa zaslúžil o  reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena. Počas tohto obdobia sme zozbierali a nacvičili približne 140 ľudových piesní, obsahovo aj melodicky ľúbivých, ktoré tvoria základný repertoár našich vystúpení. Na základe údajov našej kroniky sme  každoročne vystupovali 10 až12-krát, čo nás nútilo, aby sme sa pravidelne schádzali a trénovali svoje hlasivky.

     Našimi prioritami sú akcie organizované obecným úradom, základnou školou, pobočkou Matice Slovenskej a Zväzom záhradkárov. Zúčastňujeme sa na stretnutí speváckych súborov v okrese Galanta, ktoré usporadúva každoročne Jednota dôchodcov okresu. Treba tiež spomenúť naše časté vystúpenia v Matici Slovenskej v Galante, pobočky ktorej sme sa stali členmi  aj my. Medzi nezabudnuteľné patrí vystúpenie na Medzinárodnom folklórnom festivale pod Tatrami v obci Východná v r. 2014.  Z ďalších miest, ktoré  sme navštívili, sú pre nás pamätné: Hradec Králové v ČR, Tóth Komlóš v MR  a zo slovenských miest: Bratislava, Košice, Martin, Trnava, Komárno, Trenčianske Teplice a Sereď, z obcí: Jelka, Veľké Úľany, Veľký Grob, Červeník, Brestovany, Šoporňa, Pata, Dolná Streda, Vinohrady nad Váhom a Bojničky.

      Na prvej akcii v tomto roku, ktorú sme spoluorganizovali v rámci fašiangového popoludnia s obecným úradom dňa 11.2. vo farskom centre, sme si pripomenuli aj  10. výročie existencie Rozmarínu.

     Spev je pre nás potešením v zármutku, balzamom na dušu a ctíme si, že ľudový spev v našej obci má hlboko zapustené korene a chceme v ňom ďalej pokračovať.

Jozef Holbík, vedúci spevokolu

Rozmarín - mužský spevokol

Spevokol Rozmarín v roku 2015

Akcie v uvedenom roku:

8.3. - Sereď, oslava MDŽ v dome kultúry, 22.3. - Rozmarín spestril piesňami a Tonko Molnár svojou recitáciou VČS záhradkárov, 30.5. sme sa zúčastnili Brestovanských hudobných slávností, 22.8. sme boli ako diváci na folk. festivale Hontianska paráda Hrušov. Bol to celodenný autobusový zájazd, ktorý zorganizovala MS Galanta.
28.8. - Bojničky, Fussmanov dvor - vystúpenie na zaujímavej akcii venovanej Dr. Jankovi Blahovi, 3. 10. - účasť v Dolnej Strede na akcii "Hudobná jeseň s heligónkou", kde účinkovalo 18 súborov, 17.10. Prehliadka speváckych súborov seniorov v Pate, kde s nami vystupoval aj p. Tibor Kotlár a 6.12. sme po príchode Mikuláša a rozsvietení vianočného stromčeka spievali u nás na námestí.

Spevokol Rozmarín v roku 2014

V poslednú januárovú nedeľu pripravil spevokol Rozmarín spolu so žiakmi škôl - reálneho gymnázia Sereď, našej školy a hostí "Veselých starcov," pre mnohých šintavanov príjemné popoludnie s ľudovými piesňami, ale i s piesňami iných žánrov. Okrem našich, domácich občanov, tu boli hostia z Vinohradov, ale aj zo Serede. V úvode sme si pripomenuli fašiangové popoludnie spred piatich rokov, kedy žiaci hrali divadielko Čin-čina a náš spevokol bol vtedy ešte bez mena. A práve pred piatimi rokmi prijal meno "Rozmarín". Žiaci všetkých zaujali hneď v prvej piesni, kedy doprovod si robili sami a to plastovými pohárikmi. V ďalších piesňach ich doprevádzala na akordeóne p. učiteľka Mária Vojtechová, ktorá s nimi tento program nacvičila. Spevokol Rozmarín v roku 2014 Potom sa predstavil Rozmarín, ktorý s harmonikárom Jankom Turoňom a s ozembuchom, s ktorým bravúrne narábal Robo Pavlovič, zaspievali známe ľudové piesne. Po zaznení prvej piesne hneď sa pridalo i obecenstvo. Po prestávke nastúpili hostia popoludnia, p. Dušan Hambálek z Paty - akordeón, p. Ľudovít Urban z Hájskeho - saxofón, p.Miloš Mihálik zo Serede - tiež saxofón a Peter Harmat zo Šoporne - bicie. Svojou hrou a spevom urobili výbornú náladu. K spevu sa opäť pridali všetci účastníci popoludnia a tak vznikol vo farskom centre jeden veľký spevokol.
fotografie z fašiangového popoludnia

Spevokol Rozmarín v roku 2013

V apríli si Rozmarín pripomenul 5. výročie svojho vzniku. Sama som prekvapená, že už tak dlho spievame. Pôvodne to malo byť iba vystúpenie na obecných oslavách pri príležitosti povýšenia Šintavy na slobodné mestečko. No chlapcov chytil spev za srdce a s radosťou prichádzajú na nácviky ako aj na rôzne akcie, kde sa zúročuje ich láska k spevu.
Spevokol Rozmarín v roku 2013 Členovia spevokolu rok 2013: Ján Turoň-akordeón, Róbert Pavlovič-ozembuch, Jozef Fecenko, Kamil Herceg, Jozef Holbík, Ernest Holička, Štefan Javor, Viliam Javor, Štefan Koričanský, Ján Kubányi, Anton Molnár, Pavol Práznovský, Ján Šulák, Martin Šulák, Viliam Takáč a Štefan Zemko. Jožko Ščevík nás opustil 29.10. 2012 a 1. 11. 2012 sme sa s ním rozlúčili na miestnom cintoríne.
Akcie tohto roku: 3.2. - Fašiangové popoludnie u nás, na farskom centre, 9.2. - VČS MO MS v Senci, 8.3. - Sereď, klub seniorov - MDŽ, 6.4. - VČS SZZ, 25.5 - Festival spevu, hudby a tanca Trenčianske Teplice, 29.6.- 900.výr. prvej písomnej zmienky Sv. CHrasti Vinohrady, 20.7.- 10.ročník Festivalu spevu hudby a tanca speváckych súborov seniorov okresu Trnava - Jaslovské Bohunice, 8.9 - obecné oslavy -Vinobranie, 14.9. - v rámci Královohradeckých dožiniek - Deň slovenskej kultúry v Hradci Králové, 26.9. - účinkovanie v rámci osláv 20. výročia DMS Galanta, 19.10. - Prehliadka spev. súborov okresu Galanta v Pate, 8.12. - obecná akcia "Oslávme Vianoce spoločne" a 21.12. - Vianočné trhy v Galante, kde sme si zaspievali aj s cimbálovou muzikou Klaret z Mikulova. K úspešnému účinkovaniu patria skúšky spevokolu. Počas sobôt sa stretávame v klube dôchodcov na nácvikoch. Radi privítame nových spevákov. Potrebujeme posilniť druhý hlas.


Rozmarín v Trenčianskych Tepliciach.

Rozmarín v Trenčianskych Tepliciach. Šintavské pesničky zneli na VIII. ročníku "Prehliadky hudby, spevu a tanca" v podaní spevokolu Rozmarín v sobotu 29. septembra 2012 pred Kúpeľnou dvoranou v Trenčianskych Tepliciach. Rozmarín spieval ako prvý a po svojom vystúpení putovaním so spevom a tancom po pešej zóne, rozospieval a roztancoval mnohých kúpeľných hostí ako aj domácich Tepličanov.
Organizátorom akcie bol Dom Matice slovenskej Dubnica nad Váhom, mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Počasie nám prialo a dúfam, že boli spokojní aj všetci účastníci autobusového zájazdu tak, ako boli spokojní sedemnásti účinkujúci z Rozmarínu.
fotografie z vystúpenia Rozmarínu v Trenčianskych Tepliciach

 


Mužský spevokol zo Šintavy Rozmarín dňa 11.12.2011 počas 1. slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka v našej obci uviedol do života "CD ROZMARÍN". CD si môžete kúpiť aj na Obecnom úrade, cena za 1 ks je 3,50 €. Texty piesní z tohto CD nájdete tu.


Zo života Rozmarínu.

Na fašiangových oslavách 6. 4. 2009 spevokol prijal meno Rozmarín. Naše rady rozšírili Viliam Takáč, Pavol Práznovský a Štefan Drábik, ktorý zo zdravotných dôvodov už nechodí medzi nás a Miroslav Tvarožek, Vladimír Miklošík a Tonko Molnár - bývalý harmonikár, z pracovných dôvodov už nechodia do spevokolu. Počas štvorročného účinkovania boli naše vystúpenia nielen v rámci nášho okresu, kde sa každoročne zúčastňujeme na prehliadke seniorských súborov, na Vatre zvrchovanosti, Vatre ústavy a iných podujatiach, ale aj v rámci Trnavského samosprávneho kraja, v rámci Slovenska a aj v zahraničí. Významné vystúpenia spevokolu 2008 - prehliadka seniorských speváckych súborov okresu Galanta vo Veľkých Uľanoch 2009 - Martinské matičné slávnosti, 10. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov v Košiciach. prehliadka okresných seniorských spevokolov v Jelke 2010 - 10. výročie posviacky kostola a 2. výročie Petro-Pavlovských slávností v Zemianskych Sadoch prehliadka seniorských súborov okresu Galanta v Seredi 2011 - Maďarsko na "Dňoch dolnozemských Slovákov" v Slovenskom Komlóši so zastávkou v Békescabe V Červeníku na slávnostiach spevu, hudby a tanca. V decembri sme uviedli do života CD Rozmarín Na harmonike hrá Ján Turoň. Od mája 2010 sú naše predstavenia oživené ozembuchom na ktorom hrá Róbert Pavlovič.


Zo života RozmarínuPrvotná myšlienka založenia spevokolu sa zrodila v hlave pani Ľudmily Hercegovej. Na schôdzi miestneho zväzu záhradkárov si pri speve mužov všimla, že majú v hrdle zlato. Blížili sa augustové obecné oslavy a tak dala dokopy mužov s tým, že budú na oslavách vystupovať. Prvý nácvik sa uskutočnil 6. apríla 2008. Prvé vystúpenie bolo na oslavách Dňa obce toho istého roku, kde sa spevokol stretol s veľkým nadšením obyvateľov. V Šintave je totiž tradícia spievania starých šintavských piesní veľmi hlboká.

V októbri 2008 sa spevokol zúčastnil 4. ročníka prehliadky seniorských súborov okresu Galanta vo Veľkých Uľanoch. V nedeľu 15. februára 2009 sa predstavili speváci na „Fašiangovom popoludní“ v našej obci. Pri tejto príležitosti sa rozhodli prijať meno „Rozmarín“. Vystupovali taktiež v Pustých Sadoch, v Galante na Vatre zvrchovanosti a v Sládkovičove na Vatre ústavy. Predstavili sa aj na Martinských matičných slávnostiach, kde mali veľký úspech. V Dome umenia v Košiciach sa 18. septembra 2009 prezentovali na 10. celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov.

 

Zo života RozmarínuV spevokole spievajú: Kamil Herceg, Jožko Holbík, Štefan Javor, Vilko Javor, Janko Kubányi, Tonko Molnár, Robo Pavlovič, Jožko Ščevík, Janko Šulák, Martin Šulák, Janko Turoň, Miro Tvarožek, Štefan Zemko, Ernulo Holička, Štefan Koričanský, Vladko Miklošík a Jožko Fecenko. Na harmonike doprevádza Tonko Molnár a Mgr. Mária Vojtechová, ktorá je zároveň aj hudobným pedagógom súboru. Neodmysliteľnou súčasťou súboru je aj p. Ľudka Hercegová, ktorá je manažérkou.

Spevokol združuje spevákov rôznych profesií, od pracovníkov družstva až po vysokoškolského profesora. Všetkých ale spája jedno - láska k spevu.