Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľní hasiči sú dedičmi a pokračovateľmi humánneho odkazu našich predkov poskytovať pomoc blížnemu ako aj ľuďom postihnutým prírodným živlom.

Dobrovoľný hasičský zbor si tento rok pripomenie 125. výročie vzniku.

V starej obecnej kronike je nasledovný zápis: „Dňa 18. 8. 1885 o 13, 00 hod. vypukol požiar, ktorý v priebehu krátkeho času obrátil stred obce na popol. Osudného dňa zhorelo 35 domov.“

Dobrovoľný hasičský zborPravdepodobne táto udalosť bola impulzom na založenie hasičského dobrovoľného zboru.

Písal sa rok 1885, keď sa v škole poschádzalo niekoľko obetavých občanov, aby utvorili prvú dobrovoľnú hasičskú organizáciu, ktorá sa volala Hasičská jednota. Na začiatku mala osem, neskôr 20 - 30 členov. Zakladateľom bol tunajší organista a učiteľ Ján Szűcs. Prvým veliteľom bol František Lenčay, mlynár a starosta obce, ktorý pre DHZ získal od sereďského panstva jeden dom na strážnicu. Mal kurz obsluhovania striekačky a po nedeliach cvičil občanov, aby vedeli zložiť striekačku pri požiari. Celou výzbrojou boli čiapky a sekerky. Keď niekde vypukol požiar, zobrali si vedro, lopatu alebo hák a utekali hasiť.

O rok neskôr, v roku 1886, zakúpila obec striekačku na ručný pohon, ktorú obsluhovali piati chlapi. V roku 1890 prešli hasiči reorganizáciou. Na čele už nebol predseda, ale veliteľ, ktorý mal dvoch zástupcov. Ďalej bola funkcia majstra, ktorý obsluhoval striekačku a funkcia vedúceho na lezenie. Zvolávali sa trúbou, signálom: „Horí“. Už v tomto roku mali odznaky. Zhromažďovali sa pred školou a cvičili každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. Hasiči sa riadili predpismi, ktoré vydávala župa a v ktorých sa už dbalo na prevenciu. Nad dodržiavaním protipožiarnych predpisov bdela obec. Obec dávala podporu zraneným i tým, ktorí vyhoreli, a tiež odmenu pre toho, kto prvý prišiel pešo alebo povozom hasiť požiar.

Štefan Lenčay, ktorý sa stal starostom, sa taktiež staral o rozkvet hasičského zboru. Dal vystaviť hasičské skladište, ktoré ešte podnes máme. Zakúpil pre celú čatu prilby, dve fakle a dva rebríky. Za jeho vedenia sa zbor zlepšil, čo sa týkalo vybavenia a už vystupovala čata ako disciplinovaná jednotka. Tiež bol zakúpený obraz svätého Floriána, patróna hasičov, ktorý je podnes v požiarnej zbrojnici.

Po skončení starostovania Štefana Lenčaya nastúpil František Mizera tiež ako starosta, a veliteľ haličského zboru, ktorý dlho neviedol zbor. Prišla prvá svetová vojna a mužstvo všetko narukovalo. Medzi prvých hasičov patril aj Michal Baraník, ktorý bol prvým priekopníkom pre utvorenie hasičského zboru. Po vypuknutí svetovej vojny bol zostavený nový hasičský zbor z nevojakov a zo starších, ktorí zostali doma. To trvalo dokiaľ sa neskončila vojna. Po vojne sa všetko zmenilo. Prišli vojaci domov a utvoril sa nový hasičský zbor, ktorého veliteľom sa stal Rudolf Holička starší. Za jeho vedenia sa tiež hasičský zbor zdokonalil tak výstrojom ako i výzbrojom. Už robili každoročne valné zhromaždenie.

Nasledujúcim veliteľom bol Anton Fidler. Po jeho krátkej činnosti nastúpil opäť Rudolf Holička, ktorý už nebol starosta, len veliteľ hasičov. Ako starší človek sa veliteľstva vzdal. Jednohlasne bol v roku 1927 zvolený za veliteľa bývalý organista a správca školy Jozef Lehocký. Nastala úplná reorganizácia hasičského zboru. Vstúpili do zboru všetko mladí chlapci, ktorí sa vrátili z vojny. Zakúpili sa administratívne knihy, do ktorých sa zapisovalo celé vedenie hasičského zboru. Za jeho vedenie sa kúpila štvorkolesová ručná striekačka, umiestnená v šope vedľa školy. Tiež sa kúpila látka na uniformu a obliekla sa celá čata. Vtedy už hasiči mali už aj svoju hasičskú strážnicu, tzv. hasičárnu. Bola to skromná miestnosť, so starým stolom, tromi lavicami a skriňou. Na stene bol obraz sv. Floriána, patróna hasičov, ktorý zdobí aj súčasnú budovu požiarnej zbrojnice, postavenej v roku 1958. Hasičský zbor mával aj 100 členov. Jozef Lehocký bol veliteľom hasičského zboru až do roku 1940. Potom prebral veliteľstvo Jozef Holička, ktorý bol veliteľom až do roku 1960. Od roku 1960 sa stal veliteľom Vojtech Drábik, ktorý zastával funkciu najdlhšie. Po otcovi prevzal túto úlohu syn Marián Drábik, ktorý je veliteľom od roku 2007 dodnes.

V priebehu existencie hasičského zboru funkciu veliteľov zastávali:

Dobrovoľný hasičský zborod r. 1885 - 1897 František Lenčay, 1897 - 1914 Štefan Lenčay, 1914 - 1915 František Mizera, 1918 – 1927 Rudolf Holička st., 1927 Anton Fidler, od r. 1928 Jozef Lehocký, od r. 1940 Jozef Holička, od r. 1960 Vojtech Drábik, ktorý získal najvyššie rezortné vyznamenanie v rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenska, zaslúžilý člen DPO. Od r. 2007 prevzal túto funkciu po otcovi syn Marián Drábik.

V súčasnosti má zbor hasičov 25 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú a zúčastňujú sa súťaže Previerka pripravenosti a iných pohárových súťaží. V roku 2009 prijali päť nových členov. Okrem veliteľa sú aj ďalšie dôležité funkcie. Strojníkom je Peter Molnár, preventivár Pavol Dudon. Veliteľstvo sa stretáva podľa potreby. Každoročne hodnotia svoju činnosť. Zahajujú ju už tradične fašiangovou zábavou pochovávaním basy. Na jar vykonávajú údržbu techniky, ktorá sa robí svojpomocne v garáži, prípadne v spolupráci s firmami pôsobiacimi v obci. V mesiaci apríl - máj sa stretávajú pravidelnejšie pred súťažiami, ktoré sa konajú v máji - júni. (kategória muži). Pri týchto nácvikoch strávia veľa voľného času. V mesiaci jún sa zúčastňujú Previerky pripravenosti.

V roku 1988 sa zúčastnili Majstrovstiev kraja na súťaži DHZ, kde získali členovia najvyššie výkonnostné triedy. Technika je však už zastaraná a nemôžu sa porovnávať so strojmi, ktoré majú vyšší výkon.

Dobrovoľný hasičský zbor má v opatere požiarnu techniku A - 31 DA - 12 (avia), ďalej historické striekačky DS 16, rok výroby 1958 (DS - dopravná striekačka) a PS 8 rok výroby 1960 (PS - prenosná striekačka) vo funkčnom stave.

Po dlhých rokoch sa v roku 2008 znovu odohral futbalový zápas Hasiči – Trubači - Veslári. Toto podujatie malo zdarný priebeh, bolo na veľmi vysokej úrovni. Ďalej sa každoročne podieľajú v spolupráci s obecným úradom na organizovaní obecných osláv. Nechýbajú pri cirkevných obradoch Vzkriesenie, Božie telo, Trojička.

V obci sme za minulé obdobie nezaznamenali väčšie požiare. Prevažne sa jednalo o požiare suchého porastu v Bereku, skládky dreveného odpadu pri čističke a v záhradkárskej osade pri Váhu. Vďaka patrí všetkým členom, ktorí väčšinu voľného času venujú starostlivosti o techniku, výstroj a výzbroj, zúčastňujú sa brigád a ostatných akcií.

Súčasný veliteľ si cení spoluprácu so starostom obce a obecným zastupiteľstvom. V roku 2008 zakúpili pracovné rovnošaty, tričká a súťažné hadice.

V roku 2005 sa aktívne podieľali spolu s jednotkou OR H a ZZ v Galante a HZ Sereď pri hasení požiaru, ktorý vznikol v objekte zberných surovín. Takisto sa zapojili do odstraňovania následkov po prudkých dažďoch, po ktorých boli zaplavené niektoré pivnice v dolnej časti obce.

Za ich obetavú činnosť patrí všetkým členom úprimné poďakovanie.

Hymna hasičov:

Oslávený mučeník náš,

veľký svätý Florián,

ty sa na nás strážne dívaš,

ty si príklad cností nám.

Vo večnosti nebeskej ty

oslávený prebývaš, kde si cenia

cnosti kvety a kde blaho požívaš.

 

Od všetkého chráň nás zlého,

chráň nás najmä od ohňov,

v čase živlu škodlivého

buď nám mocnou ochranou.

Tvoj štít nech nás ochraňuje

nech nám nedá zahynúť,

nech nás v žiali utešuje

a zaháňa viery blud.

všetky fotografie si môžete pozrieť tu

Za poskytnutie fotografií ďakujeme Viliamovi Beličkovi, ktorého otec bol tiež členom DHZ.

Informácie za pomoci Ľudmily Hercegovej, Mariána Drábika a Ivana Miklošíka spracovala
Mgr. Zuzana Endelová