Domov sociálnych služieb

pre deti a dospelých v Šintave

 

motto: "Detičky Božie. Hviezdy bludné. Ľalie tiahnu za nimi. A Boh to vie. A nezabudne. Nezabudneme ani my."

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave (ďalej len "zariadenie") bol zriadený ku dňu 18.marec 1992 Okresným úradom v Galante, v objekte bývalých Detských jaslí s priľahlým areálom – majetkom Obecného úradu v Šintave.
Dňa 1.júla 2002 funkciu zriaďovateľa zariadenia prevzal Trnavský samosprávny kraj.
Zariadenie pracovne vychádza z legislatívnej úpravy zákona NR SR č.448/2008 Zz. o sociálnych službách.
Konkrétna prax: Zariadenie poskytuje sociálnu službu

 

  • koedukovane,
  • dvanástim klientom (deťom a dospelým) s mentálnym postihnutím stredného, ťažkého až hlbokého stupňa, s prípadnou kombináciou ďalšieho (somatického a/alebo zmyslového) postihu,
  • ambulantnou (dennou) formou alebo pobytovou (týždennou) formou,
  • na určitý čas.

 

Novou službou poskytovanou v zariadení (od 1.júna 2010) je podporná odľahčovacia služba (v zmysle ustanovenia §54 citovaného zákona).
Pracovný tím zamestnancov zariadenia zastrešuje riaditeľka zariadenia, prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených úsekov

 

  • ekonomicko/hospodárskeho (5 zamestnancov), ktorý sa orientuje na prevádzku zariadenia
  • pedagogicko/sociálno/zdravotníckeho (10 zamestnancov), ktorý sa orientuje na klientov zariadenia.

 

Činnostný model služby poskytovaný klientom zariadenia, ako neoddeliteľná súčasť koncepcie práce v zariadení, smeruje k plnej realizácii psychosomatického potenciálu osobnosti každého klienta, s konečným cieľom umožniť jeho maximálnu sebarealizáciu a sebauplatnenie v procese sociálnej a pracovnej integrácie.
Uskutočňovaný činnostný model je budovaný na princípe vývinového učenia a prakticky vykonávaný prostredníctvom režimových činností dvoma učebno/pracovnými skupinami klientov zariadenia

 

  • 1. skupina učebná, určená klientom nechodiacim, ktorej ťažisko práce spočíva v osobnostnom rozvoji klienta v štyroch cieľových oblastiach (komunikácia, motorika, poznávanie, sociálny vývin), spracovaných v individuálnych učebných programoch;
  • 2. skupina pracovná, určená klientom chodiacim (úplne, čiastočne), ktorej ťažisko práce spočíva v sociálnom (umelecké činnosti, sociálna habilitácia, výchova k partnerstvu) a v pracovnom (pracovné činnosti, práca/zamestnávanie) sebarealizovaní a sebauplatňovaní, zakomponovaných v individuálnych sociálno/pracovných programoch.

 

Základné údaje o zariadení:

Názov – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH

Sídlo – ULICA NOVÉ DOMY ČÍSLO 160, ŠINTAVA 925 51

Kontakt

TELEFÓN +421 31/7894360
mobil: +421 905 218 931

MAIL dss.sintava@zupa-tt.sk

WEB www.dsssintava.zupa-tt.sk

Riaditeľka zariadenia – Mgr.Marta Hajdinová

prejsť na domovskú stránku zariadenia 

 

prejsť na fotogalériu

prejsť na články