Jednota dôchodcov

Slovenska, Okresná organizácia Galanta

 

Milé dámy, vážení páni. priatelia dôchodcovia.

Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti informoval o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). V súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. zo dňa 27.marca 1990 je Jednota dôchodcov na Slovensku občianskym združením.

Združuje občanov staršieho veku - dôchodcov - bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Podmienkou jeho vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku. Členský príspevok je stanovený vo výške 2€. Rozdelenie členského príspevku je nasledovné: 1€ zostáva základnej organizácii 1€ sa poukáže Okresnej organizácii, ktorá si ponechá 0,52€ a 0,48€ zašle Krajskej organizácii JDS.

Jednota dôchodcov Slovenska je najväčším občianskym združením, v rámci Slovenska združuje viac ako 75 000 členov. (združuje seniorov vo všetkých krajoch)

V Trnavskom samosprávnom kraji je 15 774 dôchodcov členmi Jednoty. Organizovanosť v jednotlivých okresoch je nasledovná:

Skalica  3776 členov

Hlohovec  1 193 členov

Dun. Streda  3 759 členov

Galanta  853 členov

Senica  2 925 členov

Piešťany  796 členov

Trnava  2 472 členov

 

Hlavnou úlohou Jednoty dôchodcov je:

Chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Sledovať vývoj životnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných životných nákladov a na ich základe navrhnúť príslušné opatrenia. (valorizácia dôchodkov)

Podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti dôchodcov.

Zabezpečovať celoštátne, krajské a okresné turistické a športové podujatia dôchodcov.

Organizovať celoštátne, krajské a okresné prehliadky seniorských speváckych súborov.

Organizovaním dobrovoľníckej činnosti viesť starších ľudí k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných životných potrieb.

 

Pri realizácii svojich úloh úzko spolupracovať zo štátnymi a samosprávnymi orgánmi na všetkých stupňoch riadenia.

Prehlbovať aktívnu spoluprácu so záujmovými, spoločenskými organizáciami s ktorými v danom regióne spolupôsobíme a žijeme.

Okresná organizácia JDS v Galante sa zapája doteraz do všetkých akcií organizovaných ústredím a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov.(športové a turistické podujatia, prehliadky speváckych súborov, stretnutia s vedením TTSK v rámci mesiaca úcty k starším, reumatologické dni v Piešťanoch a pod.)

V našom okrese sme doteraz uskutočnili šesť prehliadok seniorských speváckych prehliadok a to trikrát v obci Pata a následne v obciach Veľký Grob, Veľké Úľany, Jelka. Na I. župnej olympiáde na Planinke náš okres veľmi dobre reprezentoval športovec z obce Pata, pán Jozef Vrtík. Získal štyrikrát medailové umiestnenie.

Okresný výbor už tretíkrát zabezpečuje pre naše základné organizácie možnosť požiadať podnikateľov o pridelení 2 % z priznaných daní na aktivity organizácií v oblasti sociálnej, zdravotnej starostlivosti, kultúrnej a športovej činnosti.


Ing. Jozef Bavúz