Matica slovenská

Miestny odbor Matice slovenskej v Šintave

Matica slovenská

Vznik: Apríl 2006

Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo za prítomnosti vtedajšej riaditeľky Domu MS v Galante PaedDr. Anny Pilárikovej. Do Miestneho odboru vstúpila väčšina učiteľov školy, ktorí si uvedomili potrebu šíriť medzi mladými hrdosť na náš národ.

 

Piliere vývoja Matice slovenskej:

Ide o dva základné piliere, ktoré sa od samých začiatkov klenú nad Maticou slovenskou a možno ich pomenovať ako odbornú činnosť zameranú na budovanie pamäti, povedomia a sebavedomia národa a živé národno-kultúrne a patriotické hnutie. Tieto dva piliere sú prepojené, tvoria jednotu. V súčasnosti môžeme hovoriť – pre jeho dôležitosť – aj o treťom pilieri, hoci tento tretí pilier nie je samoúčel, nie je na rozdiel od prvých dvoch cieľom samým osebe, je „len“ mocným prostriedkom na vystuženie a rozvíjanie prvých dvoch pilierov. Týmto pilierom je mediálny pilier.

 

Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň.

 

Úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú najmä:

 1. upevňovať slovenské vlastenectvo,
 2. prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti,
 3. prednostne získavať slovacikálne dokumenty; ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo,
 4. robiť základný slovakistický výskum,
 5. podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,
 6. pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt,
 7. zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky,
 8. posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou,
 9. starať sa o zachovanie národného povedomia Slovákov - krajanov žijúcich v zahraničí,
 10. združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete,
 11. podporovať propagáciu Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí,
 12. rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt,
 13. zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti,
 14. spolupracovať so štátnymi orgámni a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a spoločenského života,
 15. vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku,
 16. spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov

Sídlo: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava

Predseda: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

 

Členom miestneho odboru MS sa stáva záujemca - fyzická osoba na základe prihlášky, ktorá je vyjadrením súhlasu žiadateľa so stanovami a programom Matice slovenskej.

Výška členského príspevku je stanovená valným zhromaždením miestneho odboru Matice slovenskej: 1€ / rok

 

Člen MS má právo:

 1. zúčastňovať sa na zhromaždeniach a podujatiach MS
 2. voliť po dovŕšení 15 rokov a byť volený po dovŕšení 18 rokov do orgánov MS
 3. rozvíjať tvorivú činnosť v rámci programu MS
 4. podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti orgánom MS
 5. využívať domy MS a iné jej zariadenia a vzdelávacie prostriedky
 6. mať podiel na členských výhodách stanovených orgánmi MS
 7. požiadať DV MS, aby vyslal na voľby predsedu, výboru, predsedu dozorného výboru a dozorného výboru miestneho, resp. záujmového alebo vedeckého odboru MS svojho zástupcu
 8. ukončiť svoje členstvo v MS

 

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Šintava

13.4.2016

      Matica slovenská je celonárodná kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.

    Naša obec má taktiež svoj miestny odbor so 45 členmi, ktorí sa 13. apríla 2016 zišli na valnom zhromaždení, kde zhodnotili činnosť za rok 2015, vypočuli si správu o hospodárení a volili nové orgány MO, nakoľko doterajšia predsedníčka Mgr. Zuzana Endelová sa vzdala funkcie. Na jej návrh bol týmto dňom hlasovaním zvolený za nového predsedu miestneho odboru riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., spolu s novým výborom a dozorným výborom. Novozvolený predseda jej poďakoval za všetku prácu a doterajšie úsilie, zároveň vyslovil svoj prvý cieľ: zvýšiť počet členov MO MS v Šintave, aby sme boli zdravo hrdí na náš národ, no taktiež rešpektovali iné národnosti, aby na Slovensku nemocnel extrémizmus. Nakoniec predniesol plán činnosti na rok 2016.

   Touto cestou si dovolím vyzvať  Vás, všetkých nečlenov – mladých i tých skôr narodených, Šintavčanov i obyvateľov okolitých obcí – vstúpte do nášho miestneho odboru, naše dvere sú pre všetkých otvorené!

Prihláška za člena miestneho odboru Matice slovenskej

mo-prihlaska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,32 kB
Stiahnuté: 669×

Stanovy miestneho odboru Matice slovenskej v Šintave

stanovy_mo_ms__sintava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,21 kB
Stiahnuté: 952×

Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava pri slávnostnej príležitosti vzniku SR

matica_zap.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,54 kB
Stiahnuté: 981×

Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava - február 2009

matica_zap2-09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,52 kB
Stiahnuté: 896×

Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava - apríl 2010

matica_zap-10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,7 kB
Stiahnuté: 766×

Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava - apríl 2011

matica_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,83 kB
Stiahnuté: 684×

Zápisnica z Výročného zhromaždenia MO MS Šintava - marec 2012

zapisnica_5_3__2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,41 kB
Stiahnuté: 767×

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Šintava 13.4.2016

mo_ms_šintava.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 312,27 kB
Stiahnuté: 622×

Výročné zhromaždenie MO Matice Slovenskej v Šintave - máj 2017

výročné zhromaždenie mo matice slovenskej v Šintave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,74 kB
Stiahnuté: 643×