Prierez zo života členov

členskej základne J-SD Šintava

 

Dňa 7. 4. 2003 bolo slávnostné zhromaždenie delegátov Jednoty spotrebného družstva v Galante pri príležitosti 50 rokov založenia Jednoty spotrebného družstva Galanta 1953 -2003. Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní členovia CZ Šintava a to: Kolárik Ján, Jožova Mária, Čirkeová Mária. Obdržali „Čestné uznanie" za dlhoročnú prácu v prospech J-SD Galanta a „Zlatý odznak Jednota 50".

Ďalej „Zlatý odznak Jednota 50" dostali členovia: Ing. Bavúz Jozef, Kubányi Ján. Náš Výbor členskej základne v Šintave v rámci súťaže dozorných výborov Slovenska obdržal od Predstavenstva Slovenského zväzu spotrebných družstiev „Čestné uznanie" za výsledky dosiahnuté v roku 1994 a 1998. Výber ČZ J-SD v Šintave prezentujú:

Kolárik Ján – predseda

Ing. Bavúz Jozef- podpredseda

Kloknerová Irena – pokladníčka

Kubányi Ján – člen

Kloknerová Emília - členka

Naša členská základňa má 358 členov a toho Času dva obchody potravín: jeden pri cintoríne, kde je vedúca pani Molnárová a jeden na námestí, kde bola vedúca pani Šipkovská a po odchode do dôchodku bola pani Velčická. Po inventúre v júni 2005 prešla do predajne v Seredi a nastúpila nová vedúca pani Čambálová.

Náš Výbor pre svojich členov zabezpečoval: zájazdy do Poľska. Maďarska, po kultúrnych pamiatkach Slovenska, kultúrne podujatia v KD Sereď, Kultúrnom centre Šintava a rôzne iné: Posedenie a pomoc starším, MDD, MDŽ, Mikuláš deťom, SCK - darcom krvi atď.

Rok 1992 priniesol vzrast do nášho členstva a podľa nového zákona 42/1992, keď naša členská základňa mala 1 200 členov, čo znamenalo, že čo občan, to člen J-SD.

Po inventarizácii členstva, podľa nových úprav zostalo 330 členov s členským vkladom 500 Sk, dosiaľ platný vstupný vklad bol 100 Sk.

Do roku 1989 bol predsedom ČZ pán Antošík Jozef a od roku 1990 je predsedom Výboru členskej základne pán Kolárik Ján.

 

Podiel z nákupu na členské karty pre členov J-SD je 2 % do členstva v Jednote 35 rokov a nad 35 rokov v členstve Jednoty je podiel z nákupu 3 %.

História družstevníctva na Slovensku sa datuje od 9. februára 1845, o ktorú sa zaslúžil Samuel Jurkovič a z jeho iniciatívy bol založený v obci Sobotište Gazdovský spolok, prvé úverové družstvo. Pri jeho založení povedal: „Nepovstal náš spolok Gazdovský ani z hlbokého mudrovania ani dajakým umením, ale nie ani plodom sebectva, lež vyrástol zo samého Slovenského ľudu a národa, ako z lipového jadra."

Myšlienka dozrela a prvé začiatky Spotrebného družstevníctva na území dnešného Galantského okresu siahajú do roku 1900.

V tomto období vznikajú aj prvé potravinové družstvá. Prvé v roku 1900 v Tomašíkove a postupne v poradí 13. v Galante.

Naše potravinové družstvo v Šintave sa datuje od roku 1942 a zachovala sa aj členská knižka č. A/21 na meno Štefan Hanakovič s dátumom 28. 2. 1942 s členským vkladom 50 Ks s podpismi: Predseda správy pán Púček, členom správy pán Bőhm a pokladníkom pán Baranik.

Takto začal základ v obci Šintava pre dnešný názov „COOP Jednota spotrebné družstvo Galanta" pod heslom každá rodina v družstve.

História vyznamenania našich členov a dôležitosť funkcií:
Predseda predstavenstva J-SD Galanta: Ing. Adamča Silvester a neskôr predseda Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave až do dôchodku.
Čestný odznak ÚSSD: Pán Ing. Adamča Silvester

Čestný odznak SZSD: Pán Ing. Adamča Silvester

Diplom vlády a ÚRD k 50. výročiu: Pani Mária Hanakovičová

Vzorný pracovník SD: Pani Mária Hanakovičová

Priekopník Soc. Práce: Pán Ing. Adamča Silvester

Pani Mária Hanakovičová

Držitelia titulu BSP: Pani Mária Hanakovičová

Čestný odznak J-SD: Pani Mária Hanakovičová

Pán Ing. Adamča Silvester

Zápis do knihy cti J-SD: Pán Holička Karol

Čestné uznanie za dlhoročnú prácu v prospech J-SD Galanta a zlatý odnak Jednoty 50:

Pán Kolárik Ján

Pani Jóžová Mária

Pani Čirkeová Mária

 

Zlatý odznak J-SD dostali :

Pán Ing.Bavúz: Jozef

Pán Kubányi Ján

Víťazi súťaží Miestnych dozorných výborov :

1. polrok 1981 : MDV - Šintava

2. polrok 1981 : MDV - Šintava

V  rámci celoslovenskej súťaže " Čestné uznanie za rok 1981 MDV Šintava

1. polrok 1984 : MDV - Šintava 2. polrok 1984 : MDV - Šintava

V  rámci celoslovenskej súťaže " Čestné uznanie za výsledky dosiahnuté
v roku 1994 a za rok 1988 " MDV - Šintava

Pracovné kolektívy , ktoré obdržali odznaky BSP :

Strieborný odznak BSP : 11-016 pani Šipkovská Júlia Bronzový odznak MSP : 62-625 pán Adamča Martin

Predstavenstvo Družstevnej únie Slovenskej republiky udelilo Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča vo forme " Zlatej medaily " a Pamätného listu za mimoriadne zásluhy o rozvoj družstevníctva v roku 2006 :

Pánovi Jánovi Kolárikovi , predsedovi VČZ – Šintava


Ján Kolárik