Zväz záhradkárov

Minulosť a prítomnosť organizácie 

 

Rok 2007 je pre našu záujmovú a spoločenskú organizáciu pamätný najmä tým, že si v ňom pripomíname 50 výročie založenia.

Naša organizácia vznikla v roku 1957 na ustanovujúcom zjazde dňa 15. októbra v Bratislave pod názvom: Československý ovocinársky a záhradkársky zväz v spoločnej republike Čechov a Slovákov. V takejto organizačnej štruktúre fungoval náš predchodca až do historického roku 1957. Keďže Slovenský zväz záhradkárov bol po tomto roku aj naďalej súčasťou Československého zväzu záhradkárov so sídlom v Prahe, v roku 1969 bol zvolaný mimoriadny zjazd, na ktorom prišlo k odčleneniu od ČSOZ a vytvoril sa národný orgán – Slovenský zväz ovocinárov a záhradkárov, ktorý prijal nové stanovy a vo zväze sa začala rozvíjať obchodná činnosť. Od tej doby, až do r. 1990 sa z roka na rok rozvíjala naša členská základňa na Slovensku a bolo nás registrovaných až 200 000. Po zmene režimu r. 1989 nastal obrat, ktorý negatívne ovplyvnil aj naše poslanie a záujmy a ktorý potom mal vplyv aj na znižovanie našich radov i v obci Šintava. Keď do roku 1990 sme mali v obci 250 riadnych členov, dnes naša štatistika hovorí o počte 150 členov. Aj napriek tomu náš SZZ žije a pod vedením Republikového výboru SZZ v Bratislave rozvíja svoje odborno-osvetové aktivity. Medzi také patria najmä: vydávanie odbornej literatúry, vykonávanie poradní v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom, organizovanie súťaží v reze ovocných drevín, aranžovaní a viazaní kvetín, výstav vín a v poslednom čase súťaže o najkrajšie jablko roka, vedomostnú a výtvarnú súťaž mladých záhradkárov, prednášky o najnovších poznatkoch pri pestovaní ovocných drevín, zeleniny či kvetín a pod.

Aj naša ZO SZZ v Šintave sa snaží ísť v tendenciách nášho ústredného orgánu a máme zato vo výbore ZO SZZ, že v porovnaní s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci nemusíme sa za našu aktivitu hanbiť. O tom, čo všetko pre svojich členov a ostatných spoluobčanov robíme sa zmienime v ďalšom vydaní týchto novín a aj na internetovej stránke obce.

Jozef Holbík

foto z akcie - Jubileum zväzu záhradkárov v Šintave (2018)