Slobodný prístup k informáciím

Oznámenie k zákonu 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Všetky písomné podania (žiadosti, návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pod. nielen v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám) prijíma Obecný úrad v Šintave v podateľni, č. dverí 1 vo všetkých pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pondelok  od 7.30 do 12.00 hod 13.00 do 15.30 h

Utorok  od 7.30 do 12.00  hod 13.00 do 15.30 h

Streda  od 7.30 do 12.00  hod 13.00 do 17.00 h

Štvrtok  od 7.30 do 12.00  hod 13.00 do 15.30 h

Piatok  od 7.30 do 12.00  hod 13.00 do 14.00 h

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. je možné podať:

Písomnou formou

na adrese: Obecný úrad Šintava s. č. 244, PSČ 925 51
na faxovom čísle: +421 31 789 2511
na telefónnych číslach:
031 789 2370 - obecný úrad
0908/765393 - starosta
na adrese elektronickej pošty: obec@sintava.sk
Osobne
podľa obsahu podania u príslušného pracovníka v úradných hodinách.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, identifikáciu povinnej osoby, popis predmetu žiadosti a spôsob sprístupnenia informácie.

 

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na vývesnej úradnej tabuli pri budove obecného úradu.

 

Lehoty na vybavenie

 

Všeobecnou lehotou na vydanie rozhodnutia alebo prešetrenia sťažnosti alebo petície je 30 dní, v závažných prípadoch je možné predĺžiť ju o ďalších 30 dní.

V prípade Zákona o slobode informácií je to 8 pracovných dní, v závažných prípadoch je možné predĺžiť ju o ďalších 8 pracovných dní.

Lehoty na úkony v priebehu správneho konania určuje starosta alebo ním poverený zamestnanec v dĺžke potrebnej na vykonanie procesného úkonu.

 

Opravné prostriedky

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam starostu možno podávať podľa zákona len písomne alebo osobne do zápisnice v lehote uvedenej v poučení každého rozhodnutia. Miestom písomného podania odvolania je podateľňa obecného úradu.

V agende preneseného výkonu štátnej správy súdy neprerokúvajú a nerozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch (odvolania, sťažnosti) podaných proti rozhodnutiam podaných proti rozhodnutiam starostu ako správneho orgánu. Správne súdy preskúmavajú z agendy štátnej správy vybavovanej starostom ako správnym orgánom právoplatne ukončené veci, v ktorých bolo vydané druhostupňové rozhodnutie ako dôsledok opravného prostriedku urobeného navrhovateľom na preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Návrhom súdu možno napadnúť právoplatné rozhodnutia okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 248 zák. č. 93/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Postup povinnej osoby pri vybavovaní podaní

 

Obecný úrad každé podanie, ktoré príjme, zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až tak rozhodne o ďalšom postupe. Podanie sa pridelí na vybavenie pracovníkovi, ktorého úseku sa týka. Ak sa podanie týka viacerých úsekov, obecný úrad aj v takom prípade vydáva len jedno vybavenie, prípadne rozhodnutie.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, obecný úrad vyrúbi žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V správnom konaní konajú zamestnanci obecného úradu a rozhodnutie vydáva starosta.

 

Sadzobník náhrad výdavkov

 

Obecný úrad Šintava vydáva podľa § 5 ods. 1 písm. í) v spojení s § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií), (ďalej len "zákon") tento

 

Sadzobník náhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby

 

1.   Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona (ďalej len "žiadateľ"), je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

2.   Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

a. 0,07 € za kópiu najednej strane listu formátu A4,

b. 0,14 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A4.

 

3. Ak rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia si vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo výške účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, balného a poštových poplatkov.

 

4. Žiadateľ zaplatí, ak mu obecný úrad sprístupní informáciu na nosiči dát

a. 1,00 € za 1 ks diskety 3,5"

b. 1,00 € za 1 ks CD ROM.

 

5.   Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4 zaplatí náhradu výdavkov za doručenie informácie vo výške účtovanej poštou podľa cenníka poštových služieb.

 

6.   Žiadateľ je povinný zaplatiť náhradu výdavkov a preddavkov vo výške predpokladaných výdavkov.

 

7.   Obecný úrad môže na základe žiadosti v odôvodnených prípadoch náhradu výdavkov odpustiť celkom alebo sčasti.

 

8.   O odpustení platby na náhradu výdavkov po preukázaní dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie ako dôvody na odpustenie náhrady výdavkov, rozhoduje starosta.

 

9.   Platbu na náhradu výdavkov žiadateľ môže zaplatiť.

a. osobne do pokladne obecného úradu v úradných hodinách,

b. prevodom na účet obecného úradu 18423132/0200, VUB Sereď ,

c. poštovou poukážkou typu C na účet uvedený pod písmenom b), KS: 0309

 

10.   Ak so sprístupnením informácie budú spojené výdavky, ktoré žiadateľ je povinný zaplatiť vo výške podľa tohto sadzobníka, obecný úrad mu žiadanú informáciu sprístupní až po zaplatení alebo preukázaní zaplatenia preddavku na náhradu výdavkov spojených so sprístupnením informácie.

 

11.   Preddavok na náhradu výdavkov zúčtuje obecný úrad súčasne so sprístupnením informácie, najneskôr však do 14 dní od sprístupnenia informácie. Pod zúčtovaním preddavku sa rozumie výpočet výšky výdavkov podľa nákladov uvedených v § 21 ods. 1 zákona a tohto sadzobníka a vrátenie preplatku žiadateľovi alebo vyžiadanie nedoplatku od žiadateľa.

 

12.   Náhrada nákladov, ktorá nepresiahne 1,00 € a náhrada nákladov spojených s vydaním rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informáciu, ako aj náhrada nákladov spojených s konaním o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu, sa neúčtujú.


Sadzobník je platný od 1. januára 2011.