Obecný cintorín

Vážení občania,

je tu možnosť nahliadnuť do mapy cintorína našej obce, kde môžete vyhľadávať podľa osobých údajov alebo umiestnenia jednotlivých hrobov, kliknite sem.

Cenník služieb:

1. Nájomné za prenájom hrobového miesta sa určuje podľa typu hrobu na obdobie 10 rokov nasledovne:

a) Jednohrob 15 €

b) Dvojhrob 30 €

c) Trojhrob 45 €

d) Hrobka 50 €

e) Detský hrob 10 €

f) Urnové miesto 10 €

2. Nájomné za dočasný prenájom :

a) Dom smútku - (jeden smútočný obrad) 10,00 EUR

b) Chladiarenské zariadenie 10,00 EUR

3. Cenník prác a služieb:

- povolenie drobnej stavby na cintoríne 10,- €

- odstránenie zrušeného jednohrobu 150,- €

- odstránenie zrušeného dvojhrobu 200,- €

- odstránenie zrušeného trojhrobu 250,- €

- vstup na cintorín (vjazd techniky, vybudovanie nového základu , osadenie pomníka, oprava hrobových miest a vstup pohrebnej služby) 5,- €

- celoročný vstup na pohrebisko pre pohrebné služby a zhotoviteľov hrobového príslušenstva 150,- €

 

Tu si môžete pozrieť VZN č. 3/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska. (472.9 kB)