Zberné miesto na zelený odpad otvorené!

Zberné miesto na zelený biologicky rozložiteľný odpad - opäť o t v o r e n é !

Zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a verejnej zelene - konáre, lístie a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, pokosenú trávu a burinu, môžete opäť ukladať na zberné miesto pri čističke odpadových vôd.

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie triedenia podľa informačných tabúľ - na konáre, trávu a burinu. Zároveň na označených miestach dodržiavať zákaz vývozu tohto odpadu.

Na skládku nepatria: hlina, stavebný odpad, drevo, odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy.

Na skládke sa nachádza zostatok zoštiepkovaného materiálu, ktorý je vhodný do vyvýšených záhonov a kompostérov a z tohto si možete zobrať.

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zberné miesto na zelený biologicky rozložiteľný odpad slúži na uskladnenie odpadu zo záhrad a verejnej zelene a nie na uskladnenie  odpadu z čistenia a úpravy záhrady na stavebný pozemok.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a účasť na triedení odpadov!