Projekty podané vo volebnom období 2018 -2022

Celková výška získaných finančných príspevkov cez úspešné projekty vo volebnom období 2018 – 2022 zatiaľ predstavuje sumu 212 685,- eur.

Projekt

Projekt

Dátum: 27. 9. 2022

Vypracovanie účelových energetických auditov

Projekt zateplenia objektu školskej jedálne pri ZŠ v Šintave 1

Projekt zateplenia objektu školskej jedálne pri ZŠ v Šintave

Dátum: 2. 8. 2022

Cieľom projektu je zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, výmena strechy a výmena otvorových výplní (dvere, okná).

Projekt Henkel 1

Projekt Henkel

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny pre klientov ZOS – projekt úspešný.

Projekt SPP - športové podujatia a aktivity

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na otvorenie zrekonštruovaného športového areálu v škole, spojeného s oslavami MDD

Projekt na zakúpenie techniky na obecný úrad

Dátum: 27. 7. 2022

Zopakovanie neúspešného projektu z r. 2021 - projekt neúspešný

Projekt Detské ihriská

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať, rozšíriť a doplniť hracie prvky pre deti na detské ihrisko pred obecným úradom.

Projekt úpravy školského areálu  1

Projekt úpravy školského areálu

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať športový areál v škole a ponúknuť väčšie možnosti na športovanie pre obyvateľov obce.

Projekt opravy strechy ZOS a rekonštrukcia kotolne

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zakúpenie nového výmenníka a odstavenie starého kotla na ohrev vody, čím by sme vedeli šetriť finančné prostriedky pre ZOS.

Projekt vodozádržných opatrení

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo odviesť dažďovú vodu z miestnych komunikácií do vsakovacej nádrže a odpojiť dažďové vody od kanalizácie.

Projekt vodozádržných opatrení 1

Projekt vodozádržných opatrení

Dátum: 27. 7. 2022

Podaná prvá časť projektu - projekt doplnený o stavebné povolenie vodnej stavby

Projekt Oporný bod ZOS 1

Projekt Oporný bod ZOS

Dátum: 27. 7. 2022

Zakúpenie kyslíkového koncentrátora, chirurgickej odsávačky, inkontinenčné podložky, hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Projektová výzva Volkswagen  1

Projektová výzva Volkswagen

Dátum: 27. 7. 2022

Do zariadenia opatrovateľskej služby – zakúpenie masážneho kresla, tabletu, hygienické a dezinfekčné prostriedky – projekt úspešný – zrealizovaný.

Projekt COOP Jednota

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zakúpenie Party stanu na akcie poriadané obcou – projekt neúspešný

Projekt COOP Jednota

Dátum: 27. 7. 2022

nové stoly a stoličky do jedálne Zariadenia opatrovateľskej služby.

Projekt na zakúpenie techniky na Obecný úrad

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zakúpenie nového traktora s príslušenstvom, aby sme mohli rozšíriť služby pre občanov obce, nakoľko traktor, ktorý máme v obci tieto služby nevie pokryť z technických dôvodov - projekt neúspešný.

Projekt zakúpenia kompostérov a drviča 1

Projekt zakúpenia kompostérov a drviča

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zakúpenie kompostéra pre každú domácnosť pre zber zeleného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, zníženie nákladov pre odvoz zeleného odpadu zo skládky a zvýšenie miery separácie v obci.

Projekt vinárov

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo vytvorenie vinárskej pivnice a múzea v priestoroch bývalého klubu mládeže pod obecným úradom, v súvislosti so založením vinárskeho spolku - projekt neúspešný - verejné hlasovanie.

Projekt zariadenia jedálne ZOS

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zmodernizovanie a výmena stoličiek a stolov v jedálni Zariadenia opatrovateľskej služby - projekt zastavený (Covid).

Projekt výmeny hygienických zariadení VO

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bola oprava a modernizácia hygienických zariadení na veslárskom klube, ktorý je majetkom obce.

Projekt Knižnica

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice.

Projekt Výmena verejného rozhlasu

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo zmodernizovanie obecného rozhlasu a zakúpenie automatickej ústredne - projekt zastavený (Covid)

Projekt Zelené obce 2

Projekt Zelené obce

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bola výsadba nových stromov v obci. Jednalo sa o vysadenie  cca 80 ks stromov na verejných priestranstvách obce (Dlhá ulica, cintorín, Šalanka, Čurgov)

Lezecká stena projekt Tatra banky

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bolo doplnenie herného prvku na detské ihrisko pred budovou Obecného úradu - projekt neúspešný

Športová podpora OH nádejí VO

Dátum: 27. 7. 2022

Cieľom projektu bola dotácia na vytvorenie tréningových procesov a podpora talentov a nádejí vo veslovaní - projekt neúspešný

Rozšírenie kamerového systému

Dátum: 27. 7. 2022

Obec sa zapojila do projektu v r.2013, kedy boli nainštalované  kamery v počte 5 kusov, odvtedy ich počet nebol rozšírený.

Energetické certifikáty 1

Projekt - Vypracovanie účelových energetických auditov

Dátum: 17. 5. 2022

Energetické certifikáty obecných budov Šintava - AUDIT