Šintavský spravodaj - archiv

Šintavský spravodaj

 

Vydáva: Obec Šintava, Šintava č. 244, 925 51 Šintava
IČO: 00306193, www.sintava.sk
 

Vychádza: dvakrát ročne (apríl, november)

Redakčná rada:


Predsedníčka: Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce  

Informácie z obecného úradu: Bc. Slávka Dobišová

Redakčné a grafické spracovanie, odborný dohľad, korektúry a tlač:

Regionálne vydavateľstvo - ALENA JAŠŠOVÁ, s.r.o., Mojzesovo 56,  IČO 50410512

Príspevky posielajte na email: obecnyzurnal@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov a občanov  v príspevkoch nemusia odrážať názor vydavateľa. Registračné číslo: EV2651/08,  ISSN 1338-8991. Počet výtlačkov 700 ks. Nepredajné. Za kvalitu fotografií zodpovedá vydavateľ a prispievatelia.

 

Šintavský spravodaj - november 2023.pdf 

    Spravodaj Šintavský spravodaj november 2022
04/2021 11/2020 Šintavský spravoda - november 2021 Šintavský spravodaj máj 2022
5/2019

Zpravodaj September

Spravodaj Spravodaj 04/2020

 

5/2018

 

9/2018

 

11/2018

 

1/2019

 

zpravodaj 2/18
September 2017

 

2-2017

 

spravodaj 1/2017

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj

 

Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj Šintavský spravodaj
Šintavský spravodaj